De diensten voor gynaecologen, fellows en gynaecologen in opleiding bestaan uit de volgende mogelijkheden:

 1. Advieswerk
  • Uiteenlopende adviezen op de gebieden die elders op deze website worden genoemd (andere adviezen mogen ook, mocht de expertise niet aanwezig zijn, dan zal geprobeerd worden hulp te bieden bij het zoeken naar alternatieve bronnen).
  • Aanmelding: kan telefonisch, via email of via het contactformulier
  • Kosten: afhankelijk van de gevraagde tijdsinvestering
 2. Trainingen in de vorm van "meekijk" stages op de OK en behandelkamer
  • Indien voldoende lang van tevoren georganiseerd, kan getracht worden op die dag de aard van de ingrepen (uiteraard voornamelijk op de eerder genoemde gebieden) zoveel mogelijk af te stemmen op uw wensen.
   Het verdient aanbeveling om operatieassistenten, resp. behandelkamer of POK assistenten mee te vragen om ook op dat niveau zoveel mogelijk expertise op te doen.
   De operatie assistenten van het SLAZ zijn zeer ervaren op het gebied van minimaal invasieve gynaecologische chirurgie en tevens betrokken bij de landelijke opleiding voor OK assistenten op dit gebied.
  • Aanmelding: kan telefonisch, via email of via het contactformulier
  • Eisen: Hep B vaccinatie, verdere regels conform IGZ normen (op aanvraag).
  • Kosten: nihil, tenzij substantiële tijdsinvestering
 3. Tutorschap op eigen lokatie
  • Men kan in eigen ziekenhuis van begin tot eind worden begeleid bij de implementatie van nieuwe technieken. Idealiter zal dit natuurlijk niet beperkt blijven tot één dag, zeker wanneer de trainee en/of de instelling betreffende ingreep nog niet eerder heeft uitgevoerd.
   De training blijft niet beperkt tot de stap voor stap begeleiding van de operateur zelf "aan tafel", maar betreft ook het begeleiden van operatie assistenten, anaesthesist, anaesthesia verpleegkundige, alsook het geven van adviezen m.b.t. gebruikte apparatuur en instrumenten, waarbij vaak improvisatie mogelijk is met aanwezige apparatuur en instrumentarium om de kosten te beheersen.
  • Aanmelding: kan telefonisch, via email of via het contactformulier. Bij voorkeur min. 6 weken tevoren, maar een kortere termijn is vaak mogelijk, aangezien er structureel tijd voor is vrij gemaakt.
  • Kosten: € 750,00 per dagdeel. Vaak is een combinatie met een applicatiecursus voor nieuwe apparatuur mogelijk, waarbij de kosten door de betreffende fabrikant worden gedekt. In dat geval is men echter vanzelfsprekend minder vrij in de keuze van het gebruikte instrumentarium.

Er is ervaren ondersteunend personeel aanwezig voor overleg over opties en afspraken, de administratieve afhandeling of het geven van adviezen m.b.t. clinical research (gecertificeerd clinical trial coördinator beschikbaar)

Zakelijk (niet medisch):

De diensten die mogelijk zijn voor zakelijke partners (industrie, distributeurs, clinical research organisaties, etc.) zijn de volgende:

 1. Houden van presentaties op verzoek m.b.t. minimaal invasieve gynaecologische chirurgie en andere gebieden, beschreven op deze website.
 2. Organisatie van of medewerking aan formele trainingscursusactiviteiten voor nieuwe technieken of instrumenten.
 3. Individuele training aan gynaecologen en gynaecologen in opleiding, die de wens hebben een nieuwe techniek te implementeren of nieuwe instrumenten willen leren gebruiken, zowel passief "meekijken" tijdens operaties als actief zelf gesuperviseerd opereren op eigen lokatie in de vorm van tutorschap. Zie hiervoor ook onder de knop "Artsen".
 4. Adviezen m.b.t. innovatie, research & development.
 5. Adviezen m.b.t. marketing, kans van slagen van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe apparatuur, wijze waarop de markt benaderd kan worden, leggen van contacten hiertoe. Het uitgebreide netwerk van Andreas Thurkow binnen de medische wereld evenals zijn talenkennis, zowel in Nederland als in het buitenland kan sterk faciliterend werken.
 6. Adviezen tbv wetenschappelijke studies en eventueel het helpen uitvoeren ervan.
 7. Training van medewerkers op medisch gebied, vooral op die gebieden die binnen deze website aan bod komen.

Medisch inhoudelijk geldt dit alles vooral voor de gebieden die binnen deze website genoemd worden, maar in overleg kan uiteraard beoordeeld worden in hoeverre de te bieden expertise zich ook uitstrekt over soortgelijke andere gebieden.

Er is ervaren ondersteunend personeel aanwezig voor overleg over opties en afspraken, de administratieve afhandeling of het geven van adviezen m.b.t. clinical research (gecertificeerd clinical trial coördinator beschikbaar)